Карай по ВЕГАНалеята

Изображението на колело е с илюстративна цел.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Карай по ВЕГАНалеята

В периода 01.03 – 31.03.2020 г.:

· Купете продукти Nature Box на стойност минимум 3 лв. от един от участващите в промоцията обекти в търговската мрежа.

· Регистрирайте касовата бележка от покупката на адрес nature-promo.bg .

· Всички коректно регистрирали се участват в тегленето на общо 15 градски колела.

Наградите се теглят по електронен път, от служител на Хенкел България ЕООД, до 7.04.2020, след което печелившият участник ще бъде уведомен по телефон или електронна поща.

Изпращането на наградата става чрез куриер в рамките на 14 дни след получаване на всички релевантни данни от страна на печелившия.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Карай по ВЕГАНалеята” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ

Участието в играта е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Карай по ВЕГАНалеята” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Фейсбук страницата на Nature Box България, на адрес: https://www.facebook.com/natureboxbeautybg/  

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: https://www.facebook.com/natureboxbeautybg/

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

Промоцията „Карай по ВЕГАНалеята” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, съгласили се с условията на промоцията.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоционалният период стартира на 01 март 2020 г. и продължава до 31 март 2020 г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.facebook.com/natureboxbeautybg/.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България ЕООД, служителите на търговките обекти, в които ще се провежда Промоцията, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

Наградата по промоцията е градско колело LEADER MADEIRA 26".

Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от посочения модел колело, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт под марката Nature Box от обектите, участващи в промоцията.

7.2. Участието в промоцията се осъществява след регистрация на касовата бележка в сайта на промоцията nature-promo.bg.

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите се теглят по електронен път, от служител на Хенкел България ЕООД, до 7 дни след края на промоцията, след което печелившите участници ще бъдат уведомявани по телефон или електронна поща.

8.2. Печелившите лица се задължават да предадат необходимата

8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.

8.3. Наградите ще бъдат изпращани по куриер и предаване на печелившия срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта.

8.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.

Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши в размките на 7 дни или поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши.

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.

10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.

10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8.3, се считат за невалидни.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на промоцията е регистриран като администратор на лични данни и поема задължението, съгласно правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията, съгласно условията на изрично предвиденото съгласие, предоставено във формата за участие.

Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интерес и законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство съгласно Част 12 по-долу.

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: Хенкел България ЕООД, гр. София, ж. к.  Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес [email protected]

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

 

 „Хенкел България“ ЕООД и свързани с него лица няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за издаване на служебна бележка до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство. 

Предоставените лични данни ще се съхраняват за срок от 1 (една) година за нуждите на подаване на годишна данъчна декларация от Дружеството като данъчно задължено лице, след което същите ще бъдат изтрити по предвидения за това ред.

ЧАСТ 12. Удостоверяване пазарната стойност на наградата в съответствие с изискванията на ЗОДФЛ.

Във връзка с необходимостта от обявяване на брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), печелившите участници се задължават да предоставят на „Хенкел България“ ЕООД лични данни, както следва: трите имена и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ.  

След получаване на горепосочените данни от страна на печелившият участник, „Хенкел България“ ЕООД ще изпрати в рамките на 5 работни дни наградата по куриер.

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ

14. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, SMS и чрез електронна поща по време на промоцията и в период 30 календарни дни след края й.

ЧАСТ 15. УЧАСТВАЩИ В ПРОМОЦИЯТА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ 

Гр. Благоевград

Финес, гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“, №1

 

Гр. Ботевград

Финес, гр. Ботевград, пл. „Саранск“, №18

 

Гр. Бургас

Анет 2, гр. Бургас, кв. „Меден рудник“, до бл. 424

Анет 2, гр. Бургас, кв. „Меден рудник“, до бл. 479

Анет 2, гр. Бургас, кв. „Меден рудник“, до бл. 215

Анет 2, гр. Бургас, к-с „Зорница“

Анет 2, гр. Бургас, к-с „Славейков“

Анет 4, гр. Бургас, кв. „Меден рудник“, до бл. 93

Анет 4, гр. Бургас, кв. „Меден рудник“, до бл. 258

Анет 4, гр. Бургас, кв. „Меден рудник“, до бл. 548

Анет 4, гр. Бургас, к-с „Братя Миладинови“

Болеро Изгрев

Болеро Славейков, гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл.164

Болеро Лазур, гр. Бургас, к/с Лазур, до бл. 71

Болеро Аква, гр. Бургас, к/с Лазур, бл. 163, до х-л "Аква"

Болеро Иван Богоров, ул. "Иван Богоров" № 42

Болеро Братя Миладинови, жк. "Братя Миладинови" 40

Болеро Зорница, ж.к. "Зорница" бл.47 вх. Е

Болеро Хр.Ботев, бул. "Христо Ботев" №70

Болеро Краснодар, гр. Бургас, ул. Цар Калоян, ТК "Краснодар"

Болеро Меден рудник, жк "Меден рудник", до бл.408

 

Гр. Варна

Ре Фреш, гр. Варна, ж.к. „Виница“, ул. „Цар Борис III“, №37б

Ре Фреш, гр. Варна, ж.к. „Младост“, бул. „Република“, №15

 

Гр. Велико Търново

Тим, гр. Велико Търново, ул. „Оборище“, №18

Тим, гр. Велико Търново, ул. „Емилиян Станев“, №10

Тим, гр. Велико Търново, ул. „Стоян Михайловски“, №4

Тим , гр. Велико Търново, ул. „България“, №70

Тим, гр. Велико Търново, ул. „Бачо Киро“, №16

 

Гр. Видин

МИРА, гр. Видин, ул. „Търговска“, №27

 

Гр. Враца

МИРА, гр. Враца, бул. „Никола Войводов“, №8А

МИРА, гр. Враца, ул. „Драган Цанков“, №1

Финес, гр. Враца, ул. „Търговска“, №1а

 

Гр. Горна Оряховица

Юлпи, гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“, №10 ет.1

Макс Маркет, гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“, №10 ет. 2

Сидни Маркет, гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“, №10

 

Гр. Дупница

Адела, гр. Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“, №29

Адела, гр. Дупница, ж.к. „Бистрица“, бл. 9

Фреш, гр. Дупница, ул. Иван Вазов“, №3

 

Гр. Кюстендил

Фреш, гр. Кюстендил, бул. „Цар Освободител“, №105

 

Гр. Мездра

Финес, гр. Мездра, к-с „Роял“, етаж 1

 

Гр. Монтана

МИРА, гр. Монтана, ул. „Трети Март“, №214

Финес, гр. Монтана, к-с „Нова Деница“, етаж 1

 

Гр. Пазарджик

ПМ Маркет, гр. Пазарджик център, ул. „Втори януари“, №5

 

Гр. Петрич

Магазин Аромати, гр. Петрич

 

Гр. Плевен

МИРА, гр. Плевен, ул. „Цар Симеон“, №4

Риб Маркет, гр. Плевен, ул. „Васил Априлов“, №14

Риб Маркет, гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков“, №59

Роко Бароко, гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, до бл. 46

Роко Бароко, гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“, до бл. 64

Роко Бароко, гр. Плевен, ул. „Сторгозия“, №82А

Роко Бароко, гр. Плевен, ж.к. „Дружба“ 4, бл.421

Роко Бароко, гр. Плевен, 9ти квартал, ул. „Цар Самуил“ №138

Роко Бароко, гр. Плевен, ж.к. „Дружба“, ул. „Трети март“, бл.62

 

Гр. Пловдив

Лекси, бул. „Марица“, 19

Лекси, ул. „К. Райчо“, 56

Лекси, бул. „Пещерско шосе“, 78

Лекси, ул. „Царевец“, 14

 

Гр. Поморие

Болеро Поморие, ул. "Добри Чинтулов" 48

 

Гр. Разград

Едеа, гр. Разград, ул. „Хайдут Сидер“, №2

 

Гр. Русе

Едеа, гр. Русе, бул. „Липник“, №121Д

 

Гр. Самоков

Фреш, гр. Самоков, бул. „Искър“, №65

 

Гр. Сандански

Магазин Аромати, гр. Сандански

 

Гр. Созопол

Болеро Созопол, ул. "Републиканска" бл.10 партер

 

Гр. София

Аптека Ремедиум 1, гр. София, ул. „Добруджа“, №15

Аптека Ремедиум 3, гр. София, ул. „Граф Игнатиев“, №52-54

Аптека Ремедиум 8, гр. София, ул. „Граф Игнатиев“, № 40

Аптека Ремедиум 11, гр. София, Студентски град, ул. „8ми декември“

Аптека Ремедиум 6, гр. София, ул. „Краище“, №25

Аптека Ремедиум 2, гр. София, ул. „Шишман‘, №17

Аптека Ремедиум 4, гр. София, ул. „Иван Денкоглу“, №34

Аптека Ремедиум 5, гр. София, ул. „Тарас Шевченко“, №11-13 /Изток

Аптека Ремедиум 7, гр. София, ул. „Гео Милев“, бл. 34

Аптека Ремедиум 9, гр. София, пл. „Славейков“, №7

Аптека Ремедиум 10, гр. София, ул. „Борис Христов“, №2А

Аптека Ремедиум 12, гр. София, кв. „Младост 2“, бл. 272, вх. Г

 

Гр. Троян

Роко Бароко, гр. Троян, ул. „Димитър Икономов-Димитрицата“, №3

 

Гр. Царево

Болеро Царево, ул. "Милин Камък" № 11

 

Гр. Черноморец

Болеро Черноморец, ул. "Струма" до бл. 3

 

Гр. Шумен

Рила, гр. Шумен ул. „Генерал Скобелев“, №124

Лебед, гр. Шумен, ж.к. „Боян Българанов“, №1

период на промоцията: 01.03.2020-31.03.2020

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.