Карай по ВЕГАНалеята

Изображението на колело е с илюстративна цел.

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Карай по ВЕГАНалеята

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Карай по ВЕГАНалеята” на ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ
Участието в играта е обвързано с покупка. 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 
Промоцията „Карай по ВЕГАНалеята” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, Сгр. 2, ет. 4, ЕИК 203767229, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”. 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. 
2.2. Официалните Правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на адрес: https://www.nature-promo.bg  
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на онлайн адрес: https://www.nature-promo.bg  

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ 
Промоцията „Карай по ВЕГАНалеята” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД на територията на Република България в търговските обекти на Лили Дрогерие.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 
4.1. Промоционалният период стартира на 01 август 2020 г. и продължава до 31 август 2020 г. включително. 
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.nature-promo.bg  

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години, живеещи на територията на Република България, спазили условията за участие в играта. 
5.2. В разпределението на наградите не участват лица, участвали в Промо играта с фискален бон от закупени продукти Nature Box на стойност по-малка от 5,99 лв. с ДДС, както и такива с фискални бонове за закупени продукти Nature Box, преди началото и след края на Промо играта.
5.3. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.4. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите. 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградата по промоцията е градско колело LEADER MADEIRA 26" с пазарна стойност 599 лв. 
Общият брой на наградите е 5.
Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от посочения модел колело, да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукт/и на стойности минимум 5,99 лв. под марката Nature Box от обектите, участващи в промоцията.
7.2. Участието в промоцията се осъществява след регистрация с две имена, електронна поща, тел. номер, снимка и данни на касовия бон на сайта www.nature-promo.bg. Един уникален номер на бележка може да бъде регистриран само веднъж.
7.3. Клиентът има право да получи само една награда, независимо от стойността на покупката. 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
8.1. Тегленето на наградите ще се състои на 02 септември 2020г, в офиса на Хенкел България ЕООД в гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет 4, в качеството му на организатор. Печелившите от играта ще бъдат обявени на сайта www.nature-promo.bg до 04 септемрви и уведомени на посочените от тях телефон или електронна поща в регистрацията си в сайта в срок до 11 септември 2020г.
8.2. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата е подробно описан в точка 6.
8.3. Наградите ще бъдат изпращани по куриер и предаване на печелившия срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подадена от участник неточна информация за участие в играта.
8.4. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице. 
8.5. Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешни, неточни или непълни данни за контакт се разпределят между резервни печеливши. Броят на изтеглените резервни печеливши ще бъде 5.
8.6. В случай на невъзможност за получаване на наградата по описаните в т. 8.5. причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.
8.7. Причини в рамките на 7-дневен срок от датата на теглене, тя се преотстъпва на резервен печеливш.

ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ 
Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент. 

ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ 
10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение. 
10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция. 
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8.3, се считат за невалидни. 

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта и изпращане на наградите
За целите на участието в Играта, Организаторът като администратор събира и обработва следните данни на участниците: две имена, имейл и телефонен номер, данни на касов бон и снимка на касов бон.
За целите на разпращане на наградите на печелившите участници в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни: адрес, който печелившите участници предоставят след осъществен контакт с Организатора.
Във връзка с необходимостта от обявяване на брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), печелившите участници се задължават да предоставят на „Хенкел България“ ЕООД лични данни, както следва: трите имена, адрес и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. Данъкът върху доходи придобити под формата на парични или предметни награди ще бъде заплатен от Организатора от името на печелившите.

  
4. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
(1)    Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на играта www.nature-promo.bg.
(2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер, ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.
(3) Личните данни, необходими за обявяване брутната сума на наградите, по-конкретно три имена, адрес и ЕГН, ще бъдат заличени 1 година след подаването на служебната бележка.
11.2. Основание за събиране и обработване на данните е легитимният интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.
В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт във връзка с тематиката на Играта.
11.3. Получатели/категории получатели на данните
Личните данни, необходими за получаването на награда – име, имейл, адрес, телефон, ще бъдат обработвани от името и за сметка на Организатора от служители на отдел Маркетинг на Хенкел България ЕООД.. 

11.4. Вашите права, като субект на данни
Съгласно Общия Регламент за Защита на Данните Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: Хенкел България ЕООД, гр. София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, както и на телефон 02/806-39-23 или по електронна поща на адрес [email protected]
Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на facebook страницата всичките й функционалности, може да откриете на посочения линк https://www.natureboxbeauty.bg/bg/facebook-terms.html

ЧАСТ 12. Удостоверяване пазарната стойност на наградата в съответствие с изискванията на ЗОДФЛ. 
Във връзка с необходимостта от обявяване на брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси и в изпълнение на изискванията на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), печелившите участници се задължават да предоставят на „Хенкел България“ ЕООД лични данни, както следва: трите имена, адрес и ЕГН за издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 7 за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. Данъкът върху доходи придобити под формата на парични или предметни награди ще бъде заплатен от Организатора от името на печелившите

ЧАСТ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 
Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства. 

ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ 
Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, SMS и чрез електронна поща по време на промоцията и в период 30 календарни дни след края й.

период на промоцията: 01.08.2020-31.08.2020

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.